Ordningsregler för trivsel

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen på föreningens gård. Alla medlemmar är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

För vem gäller reglerna? 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Reglerna gäller även hyresgästerna i de fall de kan tillämpas.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. 

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor? 

Har du frågor om dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Du når styrelsen via e-post styrelsen@brfharpalten1.se. Föreningens expedition ligger på Brännkyrkagatan 80.

1 Allmänt om aktsamhet 

 1. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 
 2. Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med fastighetsskötaren eller utanför kontorstid enligt anslag i porten. 
 • Om säkerhet 
 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
 • Släpp inte in obehöriga i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar olåsta. Lås båda låsen. 
 • Var försiktig med eld. 
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. 
 • Meddela gärna dina grannar om du är bortrest under en längre tid. 
 • Undvik att lämna ut portkoden och använd istället porttelefonen för att släppa in tillfälliga gäster.
 • Det är strängeligen förbjudet att släppa in obehöriga i miljörum, miljöstuga och grovsoprummet.

3 Om gemensamma kostnader 

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el belastar indirekt din avgift till föreningen.

4 Balkonger 

Balkonger får inte användas för att 

 1. permanent förvara föremål som inte hör till normal balkongmöblering, cykel är undantaget förbudet. 
 2. skaka mattor, sängkläder med mera 
 3. vattna blommor så att det rinner ner på andras balkonger 
 4. grilla 
 5. mata fåglar 

Parasoller, markiser och övrig balkonginredning måste monteras på ett säkert sätt. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. 

Undvik i möjligaste mån tobaksrökning på balkongen. Om du röker på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar som kan vara känsliga för tobaksrök. Du får inte skapa olägenhet för dem i deras hem. Du får inte kasta fimpar från balkongen. 

Markiser får endast sättas upp på balkonger som saknar tak. Monteringen ska ske på ett fackmannamässigt sätt som inte skadar fastighetens fasad. Tillstånd från styrelsen krävs. Färgen på balkongskydd eller markiser ska följa övriga och väljas i samråd med styrelsen. På föreningens expedition finns färgprover. 

Montering av eluttag på balkongen är tillåtet förutsatt att

 • monteringen är anmäld till styrelse och fastighetsskötare (formulär får du av styrelsen)
 • monteringen är fackmannamässigt utförd av behörig elektriker
 • eluttaget ansluts till en jordfelsbrytare 

Inga ingrepp i fasaden får ske utan styrelsens tillstånd.

5 Tvättstuga 

Föreningen har fyra tvättstugor belägna Ringvägen 9A, Ringvägen 11D, Ringvägen 11G samt Ringvägen 9F. Bokningstavlor och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugorna. Du får endast använda bokningscylinder för bokningstavlan som innehåller din lägenhets unika nummer.

Mattor och annan tung eller skrymmande tvätt får endast tvättas i grovtvättmaskinen som finns i tvättstugan Ringvägen 9A. Använd tvättpåse vid tvätt av underkläder eller andra plagg som har hakar eller byglar. Kontakta fastighetsskötarna om du tappat bort bokningscylinder eller nycklar.

6 Trapphus och andra gemensamma utrymmen 

Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställ på gården. 

Trapphusen ska hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, torkmattor, lekredskap med mera. Trapphusen är vår utrymningsväg i händelse av fara eller brand.

7 Gårdarna 

 1. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar med mera samlas ihop efter dagens slut. 
 2. Bollspel samt skateboardåkning på gårdarna är inte tillåtet. 
 3. Andra störande aktiviteter ska särskilt undvikas före klockan 08.00 och efter klockan 19.00 på vardagar, och före klockan 10.00 och efter klockan 19.00 på helgerna. 
 4. Gårdarna får användas för privata arrangemang såsom barnkalas och kräftskivor. 
 5. Marschaller får användas på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Tänk på att de ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschaller samt eventuella stearin- och sotfläckar. 
 6. Det är inte tillåtet att kasta cigarettfimpar på gårdarna eller utanför portarna. Använd egna askkoppar och ta upp efter dig. Se till att cigaretten släcks. 
 7. Bilkörning och parkering på gården är generellt sett förbjudet. Det är tillåtet för utryckningsfordon och färdtjänstbilar till gruppboendet i 9F, samt att köra in till porten 9F efter utkvittering av nyckel till bommen hos fastighetsskötaren. Nyckeln skall återlämnas efter utförd transport.
 8. Det är inte tillåtet med fågelmatning, varken från balkong eller på gården.

8 Parkering 

Parkeringsförbud råder inom tomträtten. De parkeringsplatser som finns utomhus är uthyrda till föreningens lokalhyresgäster, våra boende eller används för fastighetsskötseln.

9 Avfallshantering 

 1. Hushållssopor ska lämnas väl paketerade i föreningens miljörum i därför avsedda behållare. 
 2. Återvinningsfraktioner såsom plast, tidningar, pappersförpackningar, glas och metall ska lämnas i föreningens miljörum och miljöstuga i därför avsedda behållare. 
 3. Elektronikskrot ska lämnas i särskild behållare i grovsoprummet på Brännkyrkagatan 80. Batterier samt glödlampor/lysrör lämnas i avsedda behållare i miljörum och miljöhus.
 4. I grovsoprummet får du inte slänga miljöfarligt avfall såsom exempelvis lösningsmedel, målarfärg, bilbatterier, kyl och frys. Den som bryter mot dessa regler kommer att debiteras föreningens kostnad för att få det miljöfarliga avfallet borttransporterat. 

10 Källare 

Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källarförråden. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i ditt källarförråd.

11 Parabolantenn 

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12 Husdjur 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område.

13 Störningar 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagstiftningen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från klockan 21.00 på kvällen till klockan 08.00 på morgonen om vardagarna. Om helgerna ska du undvika störande ljud fram till klockan 10.00. Du bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. 

Har du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att det kommer att störa.

14 Andrahandsuthyrning 

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från styrelsen. Inför en begäran om andrahandsuthyrning ska du som är medlem i föreningen i förekommande fall begära tillstånd av eventuell kreditgivare, (banken om du har ett lån, i vissa fall står det i lånehandlingarna). 

Andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, ute och garage, förråd eller cykelpaltser får ej heller hyras ut i andra hand utan styrelsens godkännande.

Kontakta styrelsen i god tid innan du tänker hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen följer allmän praxis vad gäller uthyrning i andra hand. För hyresgäst gäller specifika regler om andrahandsuthyrning samt inneboende. Kontakta styrelsen om du har frågor.

15 Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. 

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Styrelsen rekommenderar alla bostadsrättshavare att teckna en särskild bostadsrättsförsäkring som är ett bra skydd om olyckan är framme.

Köksfläkt får inte kopplas till ventilationskanal eftersom Brf Harpalten 1 har ett till- och frånluftssystem för ventilation. 

Hyresgäst ska vara aktsam och underhålla de delar som man ansvarar för och om något t ex fläkten eller handfatet går sönder ska detta omgående anmälas till fastighetsskötaren. Om du har sönder något p.g.a. vårdslöshet är du själv skyldig att reparera det.

16 Förändringar i lägenheten och störningar i samband med renovering 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.

Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Störande renoveringar såsom borrning i betongväggar, bilning, hammarslag etcetera får endast förekomma mellan klockan 08.00 och klockan 19.00 under vardagar. Under helger får motsvarande arbeten endast utföras mellan klockan 10.00 och 19.00.

Inför störande renoveringar måste du vidtala dina grannar i god tid till exempel genom att anslag i trapphusen. Tänk på att din renovering kan störa grannar i angränsande trappuppgångar. 

Som hyresgäst för du inte göra några förändringar utan tillstånd.

17 Om du tänker flytta 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar samt specifika ordningsregler för enskilda gemensamma utrymmen.