Stambyte

Här lägger vi upp löpande information om status på stamrenoveringen i fastigheten.

Vid frågor, maila till stambyte@brfharpalten1.se
Information från Fastighetsägarna Service

21 December 2023

Informationsmöte

Hej medlemmar i Brf harpalten 1!

Den trettionde november 2023 har Fastighetsägarna Service projektavdelning tillsammans med ansvariga på Stambytesgruppen arrangerat ett informationsmöte för de berörda boende i Ringvägen 9A (etapp 1). Under informationsmötet har entreprenören Stambytesgruppen redovisat kring hur ett stambyte går till samt svarat på vanliga frågor. Mötet har spelats in, och finns tillgänglig för de medlemmar som önskar ta del av den.

Samtliga medlemmar kommer också att få ta del av två dokument – ett dokument med allmän information kring ett stambyte samt en FAQ-lista med vanliga frågor samt svar på dessa.

Inför varje berörd etapp kommer ni som medlemmar bli inbjudna till en portal som heter ”HomeRun”. Ni får då i god tid information om när entreprenören planerar att utföra en försyn i er lägenhet, samt när ni skall ha ett tillvalsmöte för att göra ett val av produkter till erat individuella badrum. Via ”HomeRun” kan ni välja produkter utöver det standardsortiment som är kostnadsfritt, och sedan direkt på hemsidan se vad kostnaden i sådana fall blir. Ni får även aviseringar via HomeRun om projektet.

Inspelningen kommer att delas med till varje enskild medlem efter förfrågan. Maila stambyte@brfharpalten1.se i det fall ni vill ta del av inspelningen.


Information från Fastighetsägarna Service

7 November 2023

Upphandling

Hej medlemmar i Brf harpalten 1!

Efter noga granskning, möten och förhandling har upphandlingen av entreprenaden
nu gått i mål. Den entreprenör styrelsen valt att gå vidare med heter Stambytesgruppen i
Sverige AB. Stambytesgruppen har givit styrelsen och Fastighetsägarna Service ett gott helhetsintryck för hur projektet utspelar sig.

Den 27 oktober 2023 tecknade styrelsen ett entreprenadkontrakt med Stambytesgruppen.

Tidplan

I dagsläget planeras stambytet starta i vecka 9. Stambytet påbörjas i Hus
V, dvs. Ringvägen 9A, uppgång 1. Därefter följer uppgång 2. Arbetet i 9A beräknas
pågå under drygt hela första tertialet. Därefter påbörjas stambytet i Hus Ö, dvs.
Ringvägen 9F, uppgång 1. Därefter följer uppgång 2. Som det ser ut nu planeras
stambytet fortsätta i Hus G, med start i Ringvägen 11 A och B i januari 2025.
Därefter tas trappuppgång efter trappuppgång.
Arbetsgången och tidplanen är fortfarande preliminär och kan komma att ändras. Det
är först när entreprenören slutfört sin detaljprojektering av entreprenaden som en
detaljerad tidplan kan tas fram och kommuniceras till er. Kika på hemsidan för en mer detaljerad och fastställd tidplan inom kort.

Vad är nästa steg?

I dagsläget är detaljprojekteringen i full gång med entreprenören, Fastighetsägarna Service medverkar på ett antal projekteringsmöten med entreprenören för att lyfta tankar och synpunkter från styrelsen. För boende i föreningen kommer denna period innebära att Stambytesgruppen besöker fastigheten för att se över och dokumentera installationerna. Därav behöver ni inte vara oroliga i det fall ni stöter på någon i fastigheten som tar bilder och tar anteckningar. Besök hos alla lokalhyresgäster är genomfört, men sannolikt kommer flera besök att genomföras de kommande veckorna.

Bland det första som sker gällande detaljprojekteringen är att fastställa en tidplan. Så snart denna är fastställd kommer den att kommuniceras till boende i föreningen.

I det fall ni har några funderingar är ni självklart välkomna att skicka in era frågor till oss på Fastighetsägarna Service. Mailadressen står skriven längst upp på denna sida.


Information från Fastighetsägarna Service

20 Mars 2023

Extrastämma

Hej medlemmar i Brf harpalten 1!

Torsdagen den 16/3-2023 arrangerade föreningens styrelse en extrastämma. Vid sammankomsten deltog 111 lägenheter inklusive de med fullmakt. Stämman arrangerades för att rösta om följande tre spörsmål:

  1. Beslut om godkännande av de förändringar i bostadsrättslägenheterna som kommer att uppstå i samband med föreningens genomförande av stambytet
  2. Beslut om godkännande av föreningens övertagande av bostadsrättshavarnas underhålls- och reparationsansvar för vissa delar i lägenheterna i samband med stambytet
  3. Beslut om godkännande av styrelsen förslag till stadgeändringar

Som meddelat behövdes två tredjedelars majoritet i frågorna. I fråga nummer 1 och 2 röstade samtliga 111 delaktiga lägenheter JA, vilket innebär att stambytesprocessen kan fortgå som planerat. De medlemmar som inte deltog på stämman kommer att få del av en samtyckesblankett avseende godkännande av de förändringar i bostadsrättslägenheterna som kommer att uppstå i samband med föreningens genomförande av stambytet. För de som var delaktiga på stämman har, som meddelades på stämman, nu antecknats att samtliga röstade JA på stämman till förändringarna och de har därmed redan lämnat sitt samtycke och kommer inte behöva skriva under någon ytterligare blankett.

I fråga nummer 3 röstade 110 delaktiga lägenheter JA och en avstod från att rösta. För att en stadgeändring skall röstas som gällande behöver förslaget röstas igenom på två separata stämmor. Vilket innebär att förslaget kommer gå upp för omröstning på nytt under senare ordinarie stämma.

Vad händer framöver?

Två öppna hus kommer att arrangeras för alla medlemmar. Där ni har möjlighet att komma förbi och ställa de frågor ni har. De öppna husen kommer att hållas i föreningslokalen Haren, under följande tider:

  • Onsdag 29/3 klockan 07.00-09.00
  • Torsdag 13/4 klockan 07.00-09.00

Välkomna!

Hur ligger vi till i processen?

Förfrågningsunderlaget inför upphandlingen är i slutgiltig granskning hos styrelsen. Detta innebär att Fastighetsägarna Service inom snar framtid kommer starta med upphandlingsprocessen. Rent praktiskt innebära detta att Fastighetsägarna Service tillsammans med flertalet anbudsgivare går runt i fastigheten och titta på alla utrymmen, av anledningen att ge anbudsgivarna bästa förutsättningen för att lämna ett väl kalkylerat anbud.

I denna process behöver anbudsgivarna även besöka ett antal lägenheter för att få en god uppfattning kring arbetet. Således undrar Fastighetsägarna Service ifall Du vill vara behjälplig och ge oss möjligheten att titta i Din lägenhet under denna process. Vi behöver komma in i lägenheter med olika badrumstyper, original samt nyrenoverade.

Hör av Dig till stambyte@brfharpalten1.se med namn, lägenhetsnummer, ifall ditt badrum är nyrenoverat eller original samt gärna en bild på badrummet så återkommer Fastighetsägarna Service i det fall tillträde till er lägenhet önskas. Ni kommer givetvis då få information kring vilka tider tillträde behövs.


Information från Fastighetsägarna Service

1 Mars 2023

Informationsfilm inför föreningsstämma

Information

Torsdagen den 16/3-2023 klockan 19.00 kommer en extrastämma att hållas i Frälsningsarméns församlingslokal på Hornsgatan 96 i Stockholm. Under stämman kommer varje medlem i Brf Harpalten att rösta kring tre spörsmål.

  1. Extrastämman hålls för att ni medlemmar i föreningen skall vara med och rösta för de förändringar i era lägenheter som stambytet medför. Varje medlem kommer bland annat få nya elcentraler installerade i dess lägenhet samt nyrenoverade våtrum. Ni kan således acceptera alternativt avslå dessa förändringar. Se det fullständiga underlaget för beslutet som skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman.
  2. Under extrastämman kommer ni medlemmar dessutom rösta om att våtrumsarbetena i lägenheten ska genomföras på föreningens ansvar. Detta genom att föreningen tar över underhåll- och reparationsansvaret i våtrummen som i annat fall är bostadsrättsinnehavarens ansvar, under den tiden som entreprenören arbetar i respektive lägenhet.
  3. Utöver röstandet över förändringarna kopplat till stambytet kommer alla medlemmar få tillfälle att rösta om en stadgeförändring. En ändring i stadgarna kräver nämligen att bli godkänd genom två separata stämmor. Därav tas tillfället i akt då en extrastämma ändå genomförs.

Mer information kring stämman finner ni i beslutsunderlaget som ni fått tillsammans med kallelsen till stämman. I det fall ni inte har fått någon kallelse bör ni kontakta styrelsen på styrelsen@brfharpalten1.se.


Information från Fastighetsägarna Service

30 November 2022

Informationsmöten

Nu är samtliga informationsmöten genomförda! Fastighetsägarna Service och styrelsen hoppas att ni medlemmar har tagit del av informationen och känner att det har hjälpt er i den framtida samtyckes och godkännandeprocessen som skall genomföras på föreningsstämman. Det finns inte ännu något datum för när stämman går av stapeln men den informationen kommer ni få ta del av både genom utskick och det kommer stå här på hemsidan.

Som tidigare nämnt finns en inspelning på informationsmötet som ni kan få ta del av i det fall ni önskar. Vänligen skicka ett mail till stambyte@brfharpalten1.se, så får ni svar med en länk till filmen.

I det fall några medlemmar har ytterligare funderingar är ni välkomna att maila in era frågor på ovanstående mailadress.

Här hittar ni den PowerPoint som använts vid informationsmötena.

Medlemmar med särskilda behov

Fastighetsägarna Service har vid ett tidigare tillfälle lagt ut ett brev i era brevlådor och brevinkast med information kring medlemmar med särskilda behov. Ni medlemmar som passar in på beskrivningen av särskilda behov och oroar dig inför det kommande stambytet, och ännu inte har talats vid med någon av projektledarna ombeds att återkomma till någon av dem per telefon eller mail.

Definition av särskilda behov

Särskilda behov är exempelvis dig som har assistans i hemmet, hemsjukvård eller rörelsesvårigheter.


Information från Fastighetsägarna Service

8 November 2022

Den tionde november 2022 har Fastighetsägarna Service projektavdelning att genomfört ett informationsmöte digitalt genom Microsoft Teams. Mötet har varit den samma som tidigare och kommande informationsmöte för medlemmarna med bostadsrätt. Mötet har spelats in, och finns tillgänglig för de medlemmar som önskar ta del av den.

Inspelningen kommer att delas med till varje enskild medlem efter förfrågan. Maila stambyte@brfharpalten1.se i det fall ni vill ta del av inspelningen.


Information från Fastighetsägarna Service

8 Juli 2022

Informationsfilm

Information

Under de senaste månaderna har arbetet med förstudien för stambytet i bostadsrättsföreningen Harpalten 1 påbörjats och avslutats. Studien ämnar till att ge en bild av hur fastigheten Haren 1 bör stambytas. Det ska ge en beskrivning till föreningens styrelse att kunna fatta beslut kring inriktning för arbetet. Rapporten belyser frågor som gäller ekonomi och tid för genomförandet. Detta har genomförts med hjälp av platsbesök i föreningens lokaler, allmänna utrymmen, stickprov på de olika badrumstyperna. Tidigare filmer av stammarna har analyserats, årsredovisning och ritningar av fastigheten har granskats för att få en god insikt på fastighetens nuvarande skick och behov.

Med hjälp av granskningen har det uppenbarats att befintliga våtrum under de senaste åren givit upphov till vattenskador både på tätskikt, avloppsstammar och det har även förekommit läckage på varmvattencirkulationen. Anledningen till läckagen är dels på grund av korrosion och dels slitage. Delar av stammarna har akut renoverats vid kraftigare läckage. Detta har resulterat i att bedömningen görs att fastigheten behöver genomföra ett komplett traditionellt stambyte. Huruvida vissa delar av stamsystemet kan relinas är fortfarande en fråga under diskussion.

Arbetet framöver

Under hösten kommer vi att påbörja arbetet med att upprätta förfrågningsunderlaget som sätter ramarna för projektet. Hur entreprenaden ska upphandlas och genomföras. Vilka åtgärder kommer att göras, vilken standard våtutrymmena kommer vara och vilka de bästa tekniska lösningarna är för arbetet.

Under september och oktober månad kommer fastighetsägarna erhålla fyra informationsmöten där ni medlemmar och hyresgäster får komma och ta del av arbetet och annan matnyttig information kring det kommande stambytet. I kombination till dessa informationsmöten kommer det finnas tillfälle med öppna hus där respektive medlem och hyresgäst kan komma förbi och ställa frågor direkt till projektledarna gällande projektet. Mer information kring tider och plats kommer att sättas upp i trappuppgångarna tidigt i september.  

Information från fastighetsägarna, 8 juli 2022


Information från Fastighetsägarna Service

3 Juni 2022

Informationsfilm

https://player.vimeo.com/video/716804363?h=8b0e5356e9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479


Allmänt

Vad är det som har gjorts?

Styrelsen har under en tid diskuterat vilka åtgärder som krävs och har därför tagit ett inriktningsbeslut om att ett stambyte bör ske. Detta beslut har diskuterats tillsammans med representanter från Fastighetsägarna Service som nu stöttar föreningen med att driva projektet

Genomgången har visat på att det finns flera problem som behöver åtgärdas. Det handlar inte enbart om brister i avloppsrör och -stammar utan även utförande på badrum och tätskikt samt förhållandevis kort kvarvarande livslängd på vattenledningar.

Vad är det som kommit fram?

Flera badrummen är i originalskick. Vatten och avloppsstammar är i dåligt skick. Se bilder nedan:

Behovet av att se över stammarna i allmänhet är stort. Badrum och ytskikt i dessa har även ett stort behov av renovering i samband med arbetet.  Läckagen är återkommande och drabbar boende, lokalhyresgäster och har medfört att förvaltningen av huset har blivit tyngre de senaste åren. Flera delar av huset har behövt renovering av avloppsstammar som panikåtgärd.

Vad vill vi uppnå?

De åtgärder som vidtas skall leda till att risken för vattenskador minimeras för lång tid och att badrummen fortsättningsvis uppfyller gällande branschregler gällande ”Säker Vatten” (SVI) och tätskikt (BBV och GVK).

Viktigt är att åstadkomma en långsiktig hållbar lösning för BRF Harpalten, som också bidrar till en framtida värdeökning, såväl för våra lägenheter som fastigheten.

Det är också viktigt att arbetet genomförs så att den enskilde bostadsrättshavaren så långt som möjligt kan påverka standard och utförande i sitt eget badrum genom individuella tillval.

Arbetet kommer självfallet att medföra störningar – men kommer genomföras med ingångsvärdet att ingrepp i lägenheterna begränsas och att arbetet utförs så att det ger minsta möjliga störningar under byggtiden.

Vad är det som ska göras?

Föreningen ska byta samtliga stående avloppsstammar och vattenledningar som betjänar lägenheterna, omfattningen av bytet ska kontrolleras innan sommaren. Arbetet kommer att omfatta att byta stammarna, vilket medför att alla kök, wc och badrum ska få nya stammar. Projektet syftar till att föreningen ska få ett helt nytt avloppsystem och byta ut de gjutjärnsstammar som är tekniskt uttjänat. Även vattenstammar med risk för läckage kommer att kontrolleras och bytas ut. I samband med renoveringen av stammar kommer även badrum att behöva ses över.

Hur kommer det gå till?

Föreningen kommer nu att genomföra informationsmöten samt en stämma för att  fatta beslut i frågan om att bevilja styrelsen rätt att driva projektet framåt. Efter det kommer en mer detaljerad plan för arbetet att läggas fram för alla medlemmar.

Vilka utför arbetet?

Arbetet som pågår just nu är med arbetsgruppen bestående av styrelserepresentanter. Fastighetsägarna Service stöttar med projektledning och kring juridik. Arbetet rapporteras direkt till styrelsen.

Badrum

Varför måste badrummet renoveras, är det inte stammarna som är dåliga?

I samband med att stammarna ska renoveras är behovet av att renovera badrummet med största sannolikhet nödvändigt. Stammar är inbyggda bakom väggar. När ytskikten i badrummet rivs ska ett nytt byggas upp. För att uppnå alla de regler och krav som gäller avseende badrummet idag behöver tätskiktet rivas och det medför att badrummet inte uppfyller de krav föräksringsbolag har på våtrum.  

Jag har ett nyligen renoverat badrum?

I de fall det finns nyligen renoverade badrum kommer fastighetsägarna sert Föreningen kommer dessa att behöva rivas. Detta av anledningen att stammarna befinner sig bakom tätskiktet i våtutrymmena. således för att uppgradera hela fastigheten i sin helhet måste samtliga badrum rivas, stammarna bytas och renoveras om på nytt.

Det går inte att enbart riva en hel eller del av en vägg för att komma åt stammarna. Av den anledningen att detta resulterar i att tätskiktet spräcks vilket medför att garantier, försäkringar etc. faller.

Vad gör ni med min tvättmaskin?

Möjligheten att ha tvättmaskin i sin lägenhet kommer att återställas. Tvättmaskiner kommer att demonteras och återmonteras.  Vid önskemål om återmontering av tvättmaskin görs en lämplighetsbedömning där kvalitet och utförande samt ålder vägs samman innan inkopplingen.

Kök

Kan jag använda köket under projektet?

I köket skall avloppet bytas, däremot blir köket kvar. Köket kommer gå att använda, under projektet kommer dock  vatten och avlopp vara avstängt under stambytets gång.  

Kan jag använda köket att micra min mat, plocka ut bestick och liknande?

Det kommer att fungera under hela entreprenaden. Däremot kommer inte avlopp och vatten fungera i början. Det kopplas på så snabbt som möjligt.

Mitt kök är nyrenoverat, vad gäller då?

Köksavloppet kommer att bytas. Avloppet intill köket kommer även att bytas samt tillhörande vattenrör. De delar i köket som behöver demonteras och återmonteras eller andra framkomliga vägar – går oftast att lösa på ett relativt smidigt sätt.

Rivning

Hur mycket kommer det att låta under arbetet?

När bilningsmaskinen används(slår sönder kring avloppsstammen och avloppet)  innebär det att stomljuden medför buller i hela huset och det kommer det att röra sig i bjälklagen. Det ljudet kommer höras i hela huset oavsett vart du befinner dig. Huset är byggt i betong och ljudet kommer att transportera sig långt.  Ljudstörnignarna kommer att bli stora, och det kommer föreningen att undersöka vilka lösningar som kan hjälpa till under projektet.

Går det att jobba/vara hemma under rivningen i huset?

Det beror på hur känslig man i sitt arbete är för störande ljud. Ifall du är i behov av helt tyst kommer det vara väldigt tufft och krävande. Om du i ditt arbete vanligtvis sitter med hörlurar eller liknande kan det vara genomförbart.

Vad är bullrande arbete?

Bullrande arbete är när stammen bilas bort från betongen, det är även när borrning av väggar, viss sågning och liknande sker. Det mesta av bullrande arbetet kommer att ske direkt när varje etapp börjar.

Vad är störande arbete?

Det kommer att ske hela tiden under entreprenaden. Ljud som sker stötvis som t.ex. hamrande, viss sågning, borrning, bärande, flytt. Störande arbete kan komma att ske under hela entreprenaden.

Trapphus – Hiss

Kommer trapphuset att bli avstängt?

Trapphuset kommer att skyddas och användas för in och utlastning av material. Hissen kommer användas när arbetet pågår i trapphuset. Allting kommer täckas in och skyddas under arbetet.

Kommer trapphuset städas?

Det kommer utföras en grovstädning av trapphusen för att få bort utrivet material varje dag. Städning under och efter varje vecka kommer att ske som vanligt.

Kommer det att bli väldigt smutsigt?

Allt arbete hemma i och runt omkring lägenheter är in och utlastning av material en kritisk punkt.  Det kommer bli smutsigt med damm och annat byggavfall. Det kommer däremot åläggas entreprenören att hålla rent efter sig.

Hur skyddas hissen?

Entreprenören kommer att täcka in hela hissen och skydda den. Den kommer att fungera precis som vanligt. Det är dock för er som boende viktigt att samarbeta med entreprenören under genomförandet, detta för att det ska bli smidigt tillsammans.

Kvarboende

Kommer det går att bo kvar?

Beroende på hur känslig ni är för buller och damm kommer det att bli störande. Det går att bo kvar och är upp till var och en att bestämma hur eventuellt alternativt boende kan se ut.

Vi är en familj med barn, går det att bo i lägenheten?

Ja, däremot kommer hela processen bli varierande i påfrestning beroende på hur många stammar varje lägenhet har. Generellt kommer vardagsrum och sovrum inte beröras. I kök fungerar alla funktioner utom avlopp samt varmt och kallt vatten.

Jag har vissa rörelsehinder, går det att bo i lägenheten?

Under projektet kommer framkomlighet i lägenheten att bli begränsad. Dragkedjedörrar och dammslussar kommer medföra att vissa delar av lägenheten får ett högt steg (ca 10-20 cm) vilket gör det svårt att komma runt med rullator, rullstol och även att snubbelrisken ökar markant. Med god kommunikation kring vilka förutsättningar som krävs i den enskilda lägenheten går det att lösa. Möjligheterna att röra sig fritt i lägenheten kommer dock bli avsevärt mycket sämre.

Hur löser entreprenören tillträde?

Entreprenören kommer att använda ett eget nyckelsystem för tillträde. Det innebär att vid nyckelbytet ser de till att skruva loss din nuvarande cylinder och lämnar över den till dig som boende. Du ska sen under arbetets gång förvara denna. När nyckelbytet sker efter genomförandet skiftar entreprenören tillbaka till den gamla cylindern. Under arbetets gång behöver du som boende följa entreprenörens instruktioner för hur låsningen av dörren ska fungera. Om det blir problem med tillträdet medför det att alla andra boende påverkas.

Är köks- resp wc-stammar genomgående skilda, eller är de gemensamma ibland? 

Det varierar hur dessa är dragna. Ibland går de gemensamt, ibland separat. Oftast och mest vanligt förekommande är att de går gemensamt. Oavsett om de går separat eller gemensamt kommer alla enheter i lägenheten att bli avstängda.

Uppehållsrum

Föreningen kommer iordningställa ett uppehållsrum. Där kan man sitta i lugn och ro under dagen när arbetet utförs.   

Toalett och dusch under tiden?

Arbeten inom lägenheterna bedöms till cirka 7-9 veckor. Under den tiden kommer det att finnas vatten i trapphuset och provisoriska duschar och toaletter på gården eller i källare. Arbetstiden är ännu inte helt bestämd.

Så här blir det i din lägenhet

Det kommer finnas en grundstandard som är föreslagen att omfattas av styrelsens och föreningsstämmans beslut. Varje medlem har möjlighet att anpassa utförandet till sina önskemål via så kallade fria val och även via tillval (om de är tekniskt möjliga och enligt gällande branschregler). Inom grundstandarden kommer det vidare att finnas valmöjligheter i en begränsad omfattning.

Mot extrakostnad ska det finnas möjlighet till tillval för den bostadsrättsinnehavare som önskar ändra eller komplettera grundstandarden. Bostadsrättsinnehavaren köper tillvalen direkt av entreprenören, till priser som fastställs i tillvalslistor eller som offereras. Priser på de vanligaste tillvalen kommer att tas in i samband med upphandling. Vid byte finns en möjlighet att välja från en framförhandlad tillvalslista.

Frånval kan ske om medlem önskar enklare utförande eller vill återanvända nuvarande utrustning och inredning som håller godtagbar standard såsom badkar, duschväggar, badrumsskåp mm. Vid önskemål om återmontering av blandare och porslin görs en lämplighetsbedömning där kvalitet och utförande samt ålder vägs in.

Badrum som renoveras

Badrum som renoveras kommer att bli omgjorda i sin helhet. Installationer för vatten, avlopp och el, kakel, klinker och fyllning i golv rivs ut. De nya stammarna placeras i det nya stamschaktet. Golvet anpassas i mesta möjliga mån för att reducera höjdskillnad mellan hall och våtrum.

Ett nytt badrum byggs upp från grunden med nya rör för tappvatten och avlopp samt nya tätskikt, vägg- och golvbeklädnader. Rören inom utrymmet dras på så vis att de minimerar risk för framtida vattenskador. Alla åtgärder följer byggbranschens krav på vattenskadesäkert byggande. Elledningar, strömbrytare och eluttag byts ut mot nya i jordat utförande i badrummet.

Den återställning som redovisas och som föreningen bekostar gäller badrum i ursprunglig storlek. Merkostnad för att återställa tät- och ytskikt i utbyggda badrum står bostadsrättshavaren för, (merkostnaden för att återställa den utbyggda delen).

Kök

I kök görs endast nödvändiga ingrepp för att byta vatten och avlopp. Köksinredning demonteras och återmonteras i erforderlig omfattning. Ny blandare med avstängningsventil för diskmaskin. Nytt vattenlås. Befintlig diskmaskin återinkopplas om den är fackmässigt installerad. Demonterad köksinredning återmonteras (reservation för eftermonterade bänkskivor av sten eller motsvarande material – där ansvarar den boende för ev. merkostnader för demontering och återmontering).

El

Elinstallationer i lägenheter är i varierande behov av renovering. Fastighetsägarna Service kommer undersöka elen närmre fram till sommaren och kommer därefter att komma med mer info. De badrum som renoveras kommer att få nya elinstallationer och det installeras en jordfelsbrytare, då det  ej är tillåtet med eluttag för 230 V samt elektrisk golvvärme i badrum ifall det finns.

Genomförande

När kommer arbetet att ske i min lägenhet

Så fort tidplanen är klar kommer det att aviseras i vilken ordning arbetet utförs.

Hur ser processen ut?

Tiderna ovan är cirka tider.

Vad gäller under arbetstiden?

Stambytet kommer att genomföras enligt ”bokvar-principen” för boende. Stambyte är en sedvanlig underhållsåtgärd som föreningen har rätt att vidta, även om det innebär vissa olägenheter för er boende. Det innebär också att ni kommer att behöva göra vissa anpassningar av vardagen hemma under den aktuella tidsperiod som stambytet genomförs i den trappuppgång där ni bor.

Vilka arbetstider gäller?

Arbetstid är mellan 07.00-16.00, arbetstiderna kan dock komma att avvika. Bullrande arbete är planerat att utföras från kl 08.00-16.00.

Vad är ett trapphusmöte?

Inför varje ny etapp/trapphus som startas kommer vi genomföra trapphusmöten där information kring genomförandet i trapphuset planeras. På trapphusmötet kommer representanter från Fastighetsägarna Service och entreprenören att finnas på plats för att förklara omfattningen av arbetet, vad du som boende behöver tänka på, hur arbetet går till, samt andra vanligt förekommande frågor.

Hur mycket ska jag förbereda?

Det är viktigt att innan arbetet startar måste samtliga saker i lägenheten plockas bort som kan vara i vägen för arbetet. Eventuella hyllor, lådor, möbler eller liknande som kan vara i vägen för stammarna behöver plockas bort för att hantverkaren ska kunna komma fram på ett smidigt sätt.  Använd principen:

                      ”Plocka hellre bort en sak för mycket”

Entreprenören kommer att täcka in de delar i lägenhet där de arbetar. Golvet skyddas och plastning av de arbetsytor som blir berörda. Det kommer finnas tillgång till plast för att själv täcka in t.ex. väggar eller skydda fast möblemang som garderober.  Generellt gäller följande (dock med viss avvikelse beroende på lägenhet):

Om det i lägenheten finns dörrar som är demonterade eller ofta står öppna, se till att dessa står stängda. För att komplettera med bättre damtätning kan ett lakan eller annat tyg hängas över för att täta springor. Tyget kan sen efter färdigställandet enkelt tvättas.

Dammet kommer ändock att spridas i lägenheten. Det är oundvikligt. Entreprenören kommer att städa de delar där de har jobbat. För att spridningen ska bli så liten som möjligt är det viktigt att alla inblandade samarbetar. Ifall det finns lösa inventarier (krukor, porslin, elektronik, tavlor etc) som är känsligt, är det bra att plocka bort dessa.

Under arbetets gång kommer entreprenören behöva jobba i din lägenhet, samtidigt fortgår alla vanliga funktioner, bland annat postlämning. För att förenkla till alla inblandade är det bra om ni märker upp vart ni önskar att posten ska placeras. En skokartong på hatthyllan brukar vara en bra lösning.

Vatten & Avlopp kommer att bli avstängt. Det finns då vatten i trapphuset att tillgå och en utslagsvask att använda sig av.